Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như ...


Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.
-
Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêulựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống