Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có công mài sắt, có ngày nên ...


Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíkiên nhẫn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống