Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cơ bản là có hai loại người. Người làm ...

Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố

Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.
-
There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống