Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không ...


Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.
-
We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tindối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống