Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình ...


Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
-
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnsinh mệnh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống