Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta lao động để trở thành, không ...


Chúng ta lao động để trở thành, không phải để nắm giữ.
-
We work to become, not to acquire.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống