Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ...


Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổ hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?
-
Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of experiences, information, books we have read, things imagined?

Italo Calvino

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/10/1923
Ngày mất: 19/9/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống