Chúng ta không rút lui - chúng ta đang tiến ...


Chúng ta không rút lui - chúng ta đang tiến lên theo hướng khác.
-
We are not retreating - we are advancing in another direction.

Douglas MacArthur

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống