Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, ...


Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, tất cả tri thức của con người đều chỉ là ảo mộng.
-
We are here and it is now. Further than that all human knowledge is moonshine.

Henry Louis Mencken

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống