Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và ...


Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người.
-
We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống