Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở ...


Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
-
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống