Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con ...


Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.
-
Creditors have better memories than debtors.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí nhớ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống