Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, ...


Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vợ chồng

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống