Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cho một người con cá và bạn làm anh ta no ...


Cho một người con cá và bạn làm anh ta no cả ngày; dạy một người sử dụng Internet và anh ta sẽ không làm phiền bạn trong hàng tuần lễ.
-
Give a person a fish and you feed them for a day; teach a person to use the Internet and they won't bother you for weeks.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

internet

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống