Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít ...


Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.
-
That government is best which governs least.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống