Chính mình có điều hay thì cố mà giữ ...


Chính mình có điều hay thì cố mà giữ lấy; thấy mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi.

Tuân Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 313 AC
Ngày mất: 238 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống