Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích ...


Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời.
-
We forge the chains we wear in life.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xiềng xích

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống