Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, ...


Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, người họa sĩ mới làm được việc tốt.
-
Only when he no longer knows what he is doing does the painter do good things.

Edgar Degas

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống