Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng ...


Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
-
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống