Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ cuộc đời sống cho người khác là ...


Chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá.
-
Only a life lived for others is a life worthwhile.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống