Chỉ có thành công duy nhất – đó là có ...


Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống