Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chết đứng còn hơn sống ...


Chết đứng còn hơn sống quỳ.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống