Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô ...


Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô đẩy; trong mọi việc, anh ta đều phải chen lấn qua thế giới, tấn công và bị tấn công.
-
No man lives without jostling and being jostled; in all ways he has to elbow himself through the world, giving and receiving offence.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống