Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Càng mạnh mẽ, càng hiền lành, càng thông ...


Càng mạnh mẽ, càng hiền lành, càng thông minh, càng khiêm tốn.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốnthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống