Cản trở con người sống vui vẻ, tước ...


Cản trở con người sống vui vẻ, tước mất của nó khả năng dệt vải và may mặc, cày cấy và ăn uống, tô vẽ nó như là nhân nghĩa – đó là tội ác của thánh nhân.

Trang Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống