Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt ...


Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậplựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống