Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và ...


Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn.
-
Take into account that great love and great achievements involve great risk.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống