Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cần cù bù thông ...


Cần cù bù thông minh.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống