Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì không bán được thì tôi không muốn ...


Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.
-
Anything that won't sell, I don't want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngkinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống