Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cách duy nhất để đạt được điều tốt ...


Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó.
-
The only way to get the best of an argument is to avoid it.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống