Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ ...


Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.
-
Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngdanh dự

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống