Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình ...


Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêubình đẳng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống