Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Biết thì nói là biết, không biết thì nói ...

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.
-
Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứctri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống