Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. ...


Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế có thể giữ được lâu dài.

Lão Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 604 BC
Ngày mất: 531 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống