Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ...


Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để từ bỏ nó.
-
Is it not enough to know the evil to shun it? If not, we should be sincere enough to admit that we love evil too well to give it up.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống