Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bị nạn lớn không chết, ắt có phước về ...


Bị nạn lớn không chết, ắt có phước về sau.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phận

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống