Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bí mật của một cuộc hôn nhân tốt đẹp ...


Bí mật của một cuộc hôn nhân tốt đẹp là tha thứ cho bạn đời vì đã lấy mình.
-
The secret of a good marriage is forgiving your partner for marrying you in the first place.

Sacha Guitry

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứhôn nhânbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957
© 2012 Danh ngôn cuộc sống