Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bất hợp tác với điều xấu cũng là nghĩa ...


Bất hợp tác với điều xấu cũng là nghĩa vụ như hợp tác với điều tốt.
-
Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống