Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu ...


Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều.
-
Anyone who says he can see through women is missing a lot.

Groucho Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống