Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bất bạo lực và chân lý không thể tách ...


Bất bạo lực và chân lý không thể tách rời và bao hàm lẫn nhau.
-
Non-violence and truth are inseparable and presuppose one another.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýbạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống