Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bản thân là điều phải, không ra lệnh ...


Bản thân là điều phải, không ra lệnh người cũng nghe; không đúng thì có ra lệnh người cũng không nghe.
-
Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh nhi bất tùng.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclãnh đạo

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống