Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến ...


Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm.
-
You have to accept whatever comes and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngcan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống