Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với ...


Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
-
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống