Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn được nhớ tới vì những luật lệ ...

Bạn được nhớ tới vì những luật lệ bạn phá vỡ.

Bạn được nhớ tới vì những luật lệ bạn phá vỡ.
-
You are remembered for the rules you break.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống