Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn ...


Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.
-
You know you've read a good book when you turn the last page and feel as if you've lost a friend.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáchchia tay

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống