Ba điều trong đời một khi đã đi qua không ...

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống