Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không ...

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống