Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh ...


Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh chú tâm vào buộc nó.
-
A man cannot make a pair of shoes rightly unless he do it in a devout manner.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống