Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh hùng không can đảm hơn người bình ...


Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
-
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống