Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ăn trông nồi ngồi trông ...


Ăn trông nồi ngồi trông hướng.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn hóagiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống