Ứng dụng Lời hay ý đẹp

"An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ ...


"An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.
-
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống